Місце проведення конгресу

Буковинський державний медичний університет

 

Рік заснування: 1944 
Рівень акредитації: IV 
Ліцензія: серія АЕ № 270969 від 12.08.2013 рокуbsmu 01

Буковинський державний медичний університет (БДМУ) – один із найбільших вищих навчальних закладів м.Чернівці, який святкує 70-річчя від дня заснування. Це сучасний багатопрофільний навчальний заклад IV рівня акредитації, включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, Великої Хартії університетів, що здійснює фахову підготовку за ступеневою системою освіти.

В університеті функціонують 47 кафедр в складі 7 факультетів: чотири медичних, стоматологічний, фармацевтичний, факультет післядипломної освіти. Університету підпорядковані вищі медичні навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації: Чернівецький, Новоселицький та Вашківецький медичні коледжі. Створено навчально-науково-виробничий комплекс з Ковельським медичними коледжем.

За роки діяльності навчального закладу на Буковині (1944-2014 рр.) підготовлено близько 25 тис. фахівців.

Становлення і розвиток БДМУ пов’язані з іменами відомих вчених та організаторів. Випускники БДМУ успішно реалізовують себе в медичній, фармацевтичній, економічній, освітній, науковій, соціальній та культурній сферах діяльності. БДМУ пишається своїми випускниками, чимало з яких досягли значних вершин у професійному та громадському житті. Серед випускників навчального закладу є чимало відомих митців, державних та громадських діячів: заступник Міністра охорони здоров’я України В.Г.Бідний, директор Українського інституту екології і гігієни ім. Л.І.Медведя член-кореспондент НАМН України М.Г.Проданчук, директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України член-кореспондент АМН України Г.В.Гайко, директор Інституту отоларингології ім. О.С.Коломійченка академік НАМН України Д.І.Заболотний, академіки НАМН України Д.Д.Зербіно та Ю.П.Спіженко. Надзвичайний і Повноважний посол України професор Г.І.Ходоровський обирався депутатом Верховної Ради України, упродовж 1992-1999 pp. працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Індії. Два вихованці навчального закладу стали лауреатами Державної премії ім. Т.Г.Шевченка: видатний український поет, народний артист України Михайло Ткач, видатний композитор, Герой України Володимир Івасюк.

Напрями підготовки та спеціальності
В університеті забезпечується безперервність та наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, лікар-спеціаліст, магістр, аспірант, докторант.

Галузь знань 1201 "МЕДИЦИНА":

  1. Лікувальна справа (магістр, спеціаліст)
  2. Педіатрія (магістр, спеціаліст)
  3. Стоматологія (магістр, спеціаліст)
  4. Медична психологія (спеціаліст)
  5. Сестринська справа (магістр, бакалавр, молодший спеціаліст)
  6. Лабораторна діагностика (бакалавр)

Галузь знань 1202 "ФАРМАЦІЯ":

  1. Фармація (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст)
  2. Клінічна фармація (магістр, спеціаліст)

Форми навчання: денна та заочна (спеціальність "Фармація") форми.

Кількість студентів – 4413, в т.ч. 722 іноземних громадянина.  

Матеріально-технічна база. Навчально-виробнича база університету розташована у 22 корпусах, а базою клінічних кафедр є міські та обласні лікувальні заклади.

 

Лекційні зали, аудиторії, навчально-виробнича аптека та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами для забезпечення навчального процесу та наукової роботи, під’єднані до Internet.

Навчальний процес підтримується сучасними інформаційно-комунікаційними інтернет-технологіями через сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), де розміщені електронні навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін, які викладаються в університеті, в т.ч. англійською мовою. В університеті проводяться он-лайн лекції провідних науковців як з України, так і закордону.  Для самопідготовки та контролю знань студентів працює 16 комп’ютерних класів.

БДМУ. Матеріально-технічна база

Університет має 5 гуртожитків, де створені всі умови для проживання і навчання студентів та слухачів, 2 кафе, 6 буфетів у корпусах. Бібліотечний фонд університету нараховує близько мільйона томів навчальної, наукової, медичної та художньої літератури.

БДМУ. Матеріально-технічна базаБДМУ. Матеріально-технічна база

Професорсько-викладацький склад. Кадровий потенціал університету унікальний, у ньому сьогодні працюють професіонали своєї справи, які володіють виключною педагогічною майстерністю: 78 докторів медичних наук та 324 кандидати медичних наук, серед яких 1 – член-кореспондент АПН України, 2 – Заслужені діячі науки і техніки України, 2 – Заслужених працівники народної освіти та вищої школи України, 13 – Заслужених лікарів України, 66 професорів, 193 доценти. 166 співробітник має вищу атестаційну лікарську категорію, 56 - першу, 42 - другу. 32 співробітники клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами ГУОЗ Чернівецької ОДА.

Студентське самоврядування. В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентських бюро курсів, студентських деканатів факультетів, студентських рад гуртожитків, студентської ради Університету. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. 

Вищим органом студентського самоврядування в БДМУ є конференція студентів Університету. На конференцію обирається один делегат від 12 студентів. Конференція студентів ухвалює Положення про студентське самоврядування; обирає виконавчий орган - студентську раду Університету та заслуховує звіт про її діяльність; визначає структуру, повноваження та порядок обрання студентської ради Університету, термін її повноважень. 

В університеті виконуються фундаментальні та клінічні наукові дослідження, впроваджуються навчальні та інформаційні технології. Значна роль в організації наукової роботи належить Раді молодих вчених та студентському науковому товариству. 

Студентське дозвілля. Студмістечко складається з 5 добротних гуртожитків, під’єднаних до Internet, з високим побутовим рівнем, де є читальні і спортивні зали – тобто все необхідне для навчання та відпочинку. 

Для розвитку творчих здібностей студентів та відпочинку, активно функціонує Палац «Академічний», на базі якого працюють різні секції та гуртки за інтересами, зокрема: художня студія, студія декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії, народний ансамбль пісні і танцю «Трембіта», вокально-інструментальний ансамбль, театральна і хореографічна студії та ін.

БДМУ. Палац Академічний

До послуг студентів спортивні секції з волейболу, баскетболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів, міні-футболу. Справжнє задоволення дарує відпочинок в університетському спортивно-оздоровчому  таборі «Здоров’я», розташованому на березі Дністра.

Проходження практики - студенти університету проходять практику в лікувально-профілактичних та аптечних закладах (бази практики) Чернівецької та Хмельницької областей, або за місцем проживання.

Працевлаштування випускників. В університеті  функціонує сектор сприяння працевлаштуванню випускників. Випускники, навчання яких фінансувалося з державного бюджету, працевлаштовуються за державним розподілом. Випускники, які навчалися за рахунок фізичних або юридичних осіб, працевлаштуються самостійно.

Лікувальна робота. Клінічні кафедри БДМУ розташовані на 27 клінічних базах: 17 лікувальних закладів обласного підпорядкування та 10 - міського підпорядкування. Професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики. Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров'я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров'я по всім спрямуванням - проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров'я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я. Вона систематично проводиться у базових та позабазових установах, у поліклініках міста та області.

Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з питань проведення з’їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та вдосконалює існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги.

Міжнародна діяльність. Університет посідає визначне місце на Європейській арені як член Міжнародної Асоціації Університетів, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Асоціації Університетів Карпатського Регіону та Європейської Асоціації Університетів «Велика Хартія». Університет співпрацює з Веберським університетом (США, штат Юта), медичним університетом з міста Любек (Німечинна), клінікою Gelderzee - Vallei (Нідерланди), асоціацією «Druzi» (Франція), міжнародним фондом «Турбота про людину» (Велика Британія) та ін.

Післядипломна освіта — в університеті здійснюється первинна післядипломна спеціалізація випускників (інтернатура) та удосконалення, спеціалізація і перекваліфікація лікарів (в т.ч. іноземних громадян у клінічній ординатурі) з спеціальностей лікувального, педіатричного профілю, клінічної фармації і медичної психології.

В університеті навчаються близько 900 лікарів-інтернів та 2200 лікарів-слухачів щороку.

 Нагороди та відзнаки університету

БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода
БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода